OPZ Kooperativa

Biohazard tým

Co je (bio)hazard tým ZZS JMK

Biohazard tým ZZS JMK („BHT“) je skupina zaměstnanců se speciální přípravou a prostředky za účelem zajištění nepřetržité připravenosti ZZS JMK k vyslání náležitě vybavené a proškolené výjezdové skupiny typu RLP při výskytu onemocnění nebo i podezření na vysoce nebezpečnou nákazu („VNN“).  Cílem zřízení BHT je bezpečný transport pacienta s podezřením na VNN (popřípadě postiženého nebezpečnou chemickou látkou nebo s radiačním postižením)  do určeného specializovaného zdravotnického zařízení při zajištění zpřísněných podmínek ochrany veřejného zdraví.

Z čeho vytvoření a činnost BHT vychází - legislativa

BHT je zřizován v souvislosti s povinnostmi a úkoly kladenými ZZS JMK právními předpisy a směrnicemi, zejména:

 • Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě,
 • Vyhláška č. 240/2012 Sb., k provedení zákona o ZZS
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
 • Národní akční plán České republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) dle usnesení vlády č. 785 ze dne 25. října 2011,
 • Směrnice pro jednotný postup při vzniku MU v souvislosti s výskytem VNN dle usnesení vlády 15 ze dne 9.1. 2013
 • Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje: http://www.khsbrno.cz
 • koncepce ochrany obyvatelstva - Hasičský záchranný sbor JmK: http://krizport.firebrno.cz/aktualni-situace/all-nova-koncepce-ochrany-obyvatelstva-do-roku-2020-s

Složení a nároky na členy BHT

 • zapojení do činnosti BHT je dobrovolné, na základě splnění výběrových kritérií,
 • počet členů BHT je nejméně 12, optimálně 15 osob, při poměrně stejném zastoupení lékařů, SZP a řidičů,
 • dostatečná fyzická zdatnost pro pohyb a činnost v celotělovém ochranném oděvu,
 • dobrá odolnost proti stresu z činnosti v podmínkách zvýšeného nebezpečí,
 • podřízení organizace práce mimořádným potřebám.

Co je činností členů BHT

 • plánování pracovních směn tak, aby vždy bylo možné do 60 minut zpohotovit  k výjezdu do určeného místa nejméně jeden BHT,
 • průběžný výcvik a cvičení v provádění výkonů PNP v ochranném oděvu,
 • provádění nezbytných opatření v ochranných oděvech v místě zásahu,
 • převzetí a umístění pacienta s podezřením na VNN do izolačního transportního prostředku a transport v karanténním režimu do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb určeného orgánem ochrany veřejného zdraví,
 • poskytování PNP pacientovi během jeho transportu v izolačním transportním prostředku,
 • dekontaminace vlastní, použitého vybavení a dopravního prostředku po ukončení výjezdu BHT,
 • v případě MU s hromadným postižením osob a výskytem VNN zajištění PNP v místě MU

Odborné články, přednášky

Materiál

Fotogalerie

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů