OPZ Kooperativa

Stanoviska a vyjádření

Znečištění pitné vody v Brně a opatření ZZS JmK

15.09.2016

Z důvodu zjištění nízkého výskytu bakterií v pitné vodě vyhlašují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje pitnou vodu dodávanou do vodovodní sítě za pitnou pouze po převaření. Stav platí s okamžitou platností až do odvolání.

Jako preventivní opatření byla zvýšena dávka dezinfekčního činidla dávkovaného do pitné vody, a to z 0,05 mg/l volného chlóru, což je standardní dávka, na 0,2 mg/l (dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. je mezní hodnota volného chlóru 0,3 mg/l). Rovněž bylo zahájeno intenzivní proplachování páteřních řádů vodovodní sítě, které může způsobit krátkodobé zakalení dodávané vody.

Inspektor provozu ZZS JmK zajistil ihned po oznámení mimořádné události BVK zaměstnancům všech VZ v Brně zásoby balené pitné vody na dnešní a zítřejší den. Zítra budou Brněnské vodárny a kanalizace provádět testování nových vzorků, v případě potřeby se zásoby opět navýší.


Úsek zdravotní péče v ZZS JmK bude dočasně vést MUDr. Hana Albrechtová

07.09.2016

S účinností od dnešního dne (7.9.2016) byla řízením úseku zdravotní péče v ZZS JmK p.o. pověřena MUDr. Hana Albrechtová, stávající vedoucí lékařka ÚO Břeclav. Zároveň na svém jednaní dne 5.9.2016 vedení organizace v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovní pozice náměstka ředitele pro zdravotní péči ZZS JmK p.o. Termín pro podání přihlášek v tomuto výběrovému řízení končí dne 30.9.2016. MUDr. Albrechtové přejeme hodně úspěchů v zajištění úseku zdravotní péče v organizaci do doby definitivního obsazení této pozice.

Náměstek ředitele MUDr. Rudolf Zvolánek, MHA požádal o uvolnění z funkce

01.09.2016

Na pondělní poradě vedení požádal náměstek MUDr.Rudolf Zvolánek, MHA ředitele organizace o uvolnění z pozice náměstka pro zdravotní péči. Důvody svého rozhodnutí, které jsou osobního charakteru, sdělil řediteli organizace. Vedení ZZS JmK vnímá toto jako vstřícný krok ke zklidnění napjaté situace mezi vedením ZZS JmK a jejími odborovými organizacemi. V současné době vedení organizace řeší zajištění činnosti vyplývající z této funkce a to až do doby, kdy budou známy výsledky výběrového řízení, které bude vyhlášeno v nejbližších dnech. MUDr. Zvolánek zůstává v organizaci nadále na pozici lékaře výjezdových složek, včetně letecké.

Zahájení kontroly v organizaci

12.08.2016

Včerejšího dne se do ZZS JmK dostavili členové kontrolní skupiny Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kteří předložili dokumentaci k zahájení kontroly. Ze strany vedení ZZS JmK je jim předkládána veškerá dokumentace, která je vyžádána.

Vedení ZZS JmK se důrazně ohradilo proti lživým informacím, které odvysílala ČT

10.08.2016

Česká televize ve včerejší reportáži redaktorky Martiny Tlachové v relaci Události v regionech odvysílala lživé informace týkající se nezajištěných služeb lékařů na výjezdových základnách v Bučovicích a Hodoníně. Uvedení neověřených nepravdivých informací mohlo vnést mezi laickou veřejnost zbytečný neklid a obavu o dostupnost péče ZZS JmK, proto ubezpečujeme všechny obyvatele a návštěvníky našeho kraje, že zdravotnická záchranná služba byla a bude vždy zajištěna v adekvátním rozsahu.

Redaktorka Martina Tlachová uvedla, že na VZ v Bučovicích „lékař v srpnu chyběl nebo bude chybět celkem 16x“. Tato informace je lživá. Na výjezdové základny v Bučovicích jsou všechny služby do konce měsíce srpna obsazené lékařem, neobsazené byly z provozních důvodů pouze denní služby 2.,4., a 5. srpna. Co se týče VZ v Hodoníně i zde je informace redaktorky, která hovoří o tom, že „v srpnu tu chyběl nebo bude chybět lékař 8x, lživá. Na VZ Hodonín chyběl lékař 2.8. a 3.8 2016, ostatní služby byly a jsou až do konce srpna pokryty.

Zároveň ujišťujeme občany, že po všechny dny měsíce srpna byla a je dostupnost ZZS zajištěna dle legislativy, tj. s dojezdovým časem do 20ti minut a to lékařská. V podmínkách Jihomoravského kraje platí, že na území všech obcí kraje je zajištěna dostupnost lékařské ZZS ve stanoveném limitu nejméně ze dvou výjezdových základen. V případě Bučovicka dokonce z 5ti  a v případě Hodonínska ze 4. Navíc je k dispozici LZS, kde je lékař účasten také a zajištuje dostupnost na celém území kraje.

Uvádění neověřených lživých informací tohoto charakteru vnímá vedení ZZS JmK jako šíření poplašných zpráv. Zažádalo proto vedoucí pracovníky redakce zpravodajství ČT Brno o bezprostřední nápravu a upozornilo na nutnost ověřování informací u kompetentních pracovníků ZZS JmK.

Ředitel ZZS JmK o stávkové pohotovosti pro ČRo

09.08.2016

Ředitel ZZS JmK Ing. Milan Klusák,MBA poskytl dne 4.8.2016 rozhovor Českému rozhlasu Brno. Týkal se aktuální situace kolem vyhlášené stávkové pohotovosti. Ubezpečil v něm obyvatele kraje, že je zdravotnická záchranná služba plně zajištěna a zároveň podložil oprávněnost kroků vedení ZZS JmK při zajištění plošné péče o pacienty v Jihomoravském kraji. Zde uvádíme autentický přepis celého rozhovoru bez gramatických úprav....

Moderátor Milan Noha: ...Vracíme se zpět k tématu jihomoravských zdravotnických záchranářů. Stávkovou pohotovost vyhlásily přesně před týdnem odbory, stěžují si na špatné pracovní podmínky. To, jak management organizaci vede, může podle nich ublížit i samotným pacientům. Po telefonu teď zdravím ředitele ZZS Jmk pana Milana Klusáka, dobrý den.

Ing. Milan Klusák: Hezké odpoledne.

Moderátor Milan Noha: Pane řediteli, podmínky stávkové pohotovosti podepsala skoro polovina všech zaměstnanců ZZS JmK, to není úplně zanedbatelné číslo. Když se ohlédnete do minulosti, udělalo vedení záchranky opravdu všechny kroky správně?

Ing. Milan Klusák: Hezké odpoledne. Tak především bych chtěl říci, že vyhlášení stávkové pohotovosti pokládám za docela nešťastné už jen proto, že stávková pohotovost byla vyhlášena v době, kdy jsem čerpal řádnou dovolenou, kdy na řádné dovolené byl a dosud ještě je i můj náměstek pro zdravotní péči a chystá se na ni i další z klíčových lidí ve vedení organizace. Za nešťastnou ji vidím i proto, že jsme se na něčem dohodli u pana hejtmana Haška v květnu letošního roku a i přesto, že jsem se snažil ještě i před svým odchodem na dovolenou o vyvolání jednání a to opakovaně s odboráři, tak jsem byl odmítnut. Já bych hned na začátek ujistil obyvatele kraje, že i přes stávkovou pohotovost nemusí mít obavu z toho, že by jim nebyla dána řádná zdravotnická záchranná služba. Byl jsem ubezpečen jak odboráři tak i všemi vedoucími územních oddělení o tom, že tomu tak není. Co se týká Vaší otázky. Já jsem viděl počet lidí pouze z televize a to zprostředkovaně z tiskové konference, která proběhla ve čtvrtek v den zahájení stávkové pohotovosti. Neviděl jsem podpisové archy, to že podepsalo ty archy 250 lidí, pokládám za informaci, kterou jsem získal právě od odborářů. Že to nemusí být všechno v pořádku svědčí  i to, když jsem si zjišťoval počty lidí v jednotlivých okresech, kteří se nezúčastní na stávce, tak jsem byl ubezpečen ze tří okresů, že je podpora stávkové pohotovosti naprosto nulová, z jednoho potom zanedbatelná, z Brna, Hodonína, Brno-venkova informace nemám, ikdyž předpokládám, že právě zde podpora stávkové pohotovosti je nejvyšší. Teď k tomu, jestli jsme udělali něco špatně. Každý dělá chyby, o tom nepochybuji ani já, za tu svoji největší pokládám to, že jsem při svém časovém vytížení nenašel další čas k tomu, abych se buďto setkával s lidmi přímo na výjezdových základnách, abych jim vysvětlil některé kroky, které vedli vedení organizace k činnům , které v průběhu uplynulých let byly dělány.

Moderátor Milan Noha:  Tomu je dobře rozumět, odboráři vám vytýkají, že nově u 6ti stanovišť není lékař, ale za pacienty odtud jezdí jen záchranáři. Proč jste ty lékaře odvolali, nemáte pocit, že může dojít k ohrožení pacientů nějakým způsobem?

Ing. Milan Klusák: Jednak bych chtěl říct, že jsme lékaře neodvolali. Transformaci výjezdových skupin s lékařem na VZ RZP jsme provedli v roce 2013, a to k 1.lednu zde v Brně u jedné výjezdové skupiny a pak s odstupem od 1. srpna 2013 se tak stalo i ve Velkých Opatovicích na Blanensku, ve Slavkově a v Mikulově a v noci i v Hodoníně. A to s ohledem na změnu legislativy, která byla platná od následujícího roku ve vztahu k nižšímu kódu čerpání přesčasové práce právě u zdravotníků, kdy ještě v roce 2013 bylo možné přesčasovou prací vyčerpat 1040 hodin a počínaje rokem 2014 už je to pouze 416 hodin. To bylo v situaci, kdy dlouhodobě, trvale chybělo na záchrance 35 lékařů, tento propad pro nás znamenal další o 16,5 lékaře v přepočteném počtu. A my jsme museli reagovat tak, abychom zajistili plošně ZZS s lékařem na území celého kraje. Já bych i v tuto chvíli rád ubezpečil všechny obyvatele kraje o tom, že právě tímto opatřením jsme zajistili vzhledem k tomu, že jednotlivé základny mají překryvy, takže máme plošně na území všech obcí kraje zajištěnou ZZS s lékařem.

Moderátor Milan Noha:  Děkuji za Vaše odpovědi, k tématu stávkové pohotovosti jihomoravských záchranářů se právě vyjádřil ředitel ZZS JMK pan Milan Klusák. Jinak další jednání je plánováno na začátek příštího týdne, s odboráři se sejde nejenom vedení ZZS ale i hejtman JMK. Pane řediteli, děkuji za vaše odpovědi a na shledanou.

Ing. Milan Klusák: I já děkuji a klidný zbytek léta Vám i obyvatelům kraje  .

Tiskové prohlášení k vyhlášení stávkové pohotovosti

28.07.2016

Vedení ZZS JmK se získalo sdělení o vyhlášení stávkové pohotovosti ke dni 28.7.2016, a to ze strany Základní organizace odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace (dále jen ZOOSZ a SP ČR ZZS JmK, p. o.). Důvody jsou uvedeny v příloze.

Vedení ZZS JmK vnímá vyhlášení stávkové pohotovosti jako vyvrcholení více jak 1,5 roku trvající kampaně některých zaměstnanců, členů výše uvedené odborové organizace. Podle předsedy ZOOZ a SP ČR ZZS JmK, p. o. Bohuslava Zrzy jde o akci, organizovanou zástupci jím řízené odborové organizace, zástupci odborové organizace ZO Zdravotnická záchranná služba Hodonín, výjezdové pracoviště Veselí nad Moravou a zástupci lékařů.

Stávková pohotovost byla vyhlášena i přes neukončená jednání mezi odborovými organizacemi a vedením ZZS JmK, bez toho, že by byly uvedeny konkrétní, údajně neřešené problémy. Ze strany vedení odborové organizace, která stávkovou pohotovost organizuje, byla opakovaně odmítnuta jednání, nabídnutá vedením ZZS JmK k identifikaci i řešení konkrétních problémů zaměstnanců tak, aby došlo ke zklidnění celé situace v organizaci.

Vedení ZZS JmK vnímá vyhlášení stávkové pohotovosti za závažnou záležitost s tím, že v žádném případě nemůže dojít k ohrožení či omezení přednemocniční neodkladné péče pacientům.

K důvodům přípravy vyhlášení stávkové pohotovosti je především nutné uvést, že stejně jako v jiných případech informování veřejnosti ze strany odborů, jde o obecné proklamace bez uvedení konkrétních příkladů, které by dokladovaly příslušná tvrzení.

Problém nedostatku lékařů je problémem dlouhodobým, potýkají se s ním všechna zdravotnická zařízení v ČR. Například jen v segmentu záchranných služeb dlouhodobě chybí v ČR cca 400 lékařů, u jiných ZZS chybí lékaři mnohdy ve výrazně větší míře než je tomu u ZZS JmK. Fluktuace lékařů v ZZS JmK v roce 2015 a 2016 přitom nijak nevybočuje z dlouhodobého vývoje v této oblasti a je v řádu jednotek. Situace v Jihomoravském kraji, kde aktuálně chybí 21 lékařů z potřebných 92, není tedy zdaleka tak kritická, jako v jiných krajích. Přesto se vedení ZZS JmK aktivně snaží vyhledávat nové lékaře. Od 1.1.2016 do 1.6.2016 nastoupili tři lékaři do pracovního poměru na úvazek 2,3 a dalších 5 lékařů na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Od 1.8.2016 nastoupí jeden lékař na plný pracovní úvazek a k 1.9.2016 je předjednáno, že uzavřou pracovní smlouvu se ZZS JmK další 3 lékaři (úvazek 2,5) a další na DPČ.

Pokud organizátoři stávkové pohotovosti hovoří o špatné firemní kultuře, kde v popředí dominuje akcent na kontrolní činnost inspektorů provozu, a který údajně vede k odchodu lékařů, jde podle vedení organizace o naprosté nepochopení situace. Institut inspektora provozu byl zřízen pro potřebu vedoucích na všech úrovních řízení organizace tak, aby poskytl vedoucím informace o dění v jimi řízených útvarech. A to s ohledem na skutečnost, že tito vedoucí jsou zároveň vždy členy výjezdových skupin ZZS a pro vlastní kontrolní činnost nemají odpovídající prostor. Inspektoři provozu za dobu svého působení prokázali opodstatněnost své práce nejen v rámci odbory kritizované kontrolní činnosti (kdy zjistili nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vybavení vozidel zdravotnickým materiálem, chování zaměstnanců vůči sobě i pacientům a při poskytování zdravotní péče pacientům), ale především v podpůrném charakteru jejich činnosti (spolupracují s posádkami při resuscitaci, koordinují činnosti během mimořádných událostí, pomáhají řešit konfliktní situace mezi pacientem a posádkou, zprostředkovávají předání pomůcek a vybavení vozů ZZS na místo určení, zajišťují transport orgánů nebo krevních derivátů, poskytují první psychickou podporu na místech náročných zásahů, zajišťují úhrady za péči od cizinců, atd.).

Není také pravdou, že inspektoři provozu jsou zaměstnanci bez dostatečné zdravotnické kompetence. Jde o zdravotníky středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělané. Jejich vzdělání i odborná erudice jsou pro úkoly, kterými jsou pověřeni, odpovídající.

Příčiny odchodu lékařů z organizace je možné zjistit jen tak, že odcházející uvedou konkrétní problémy, se kterými je setkávají. Tuto možnost, diskutovat o problémech, dalo vedení organizace nynějším organizátorům stávkové pohotovosti opakovaně, ze strany odborů však nikdy nebyla přijata.

Kritice získávání prostředků ke stabilizaci stávajících lékařů a získání lékařů nových vedení organizace nerozumí. Ze strany předsedy ZOOZ a SP ČR ZZS JmK, p. o. Bohuslava Zrzy, zaznělo v reportáži v pořadu Události v regionech (Brno), vysílaném dne 15.6.2016, že zdravotníkům o navýšení platů nejde. Z petice, předložené dne 9.5.2016 MUDr. Evou Freyovou JUDr. Michalu Haškovi, hejtmanovi Jihomoravského kraje,  a z jednání  ředitele organizace s touto lékařkou ale jednoznačně vyplývá, že platy lékařů jsou jednou z příčin nespokojenosti právě některých lékařů brněnského územního oddělení.

V rámci ZZS JmK nebyla v posledních 7-mi letech zrušena žádná výjezdová základna. V roce 2013 došlo k transformaci výjezdových skupin s lékařem na výjezdové skupiny bez lékaře, a to po jedné výjezdové skupině v Brně, ve Velkých Opatovicích, Slavkově u Brna, Mikulově a v nočních hodinách i v Hodoníně. Zároveň došlo k rozšíření o výjezdové skupiny v Blansku a Břeclavi. Důvodem bylo ukončení výjimky EU v oblasti čerpání přesčasové práce u zdravotnických zaměstnanců (z původních 1040 přesčasových hodin bylo od 1.1.2014 možné čerpat jen 416 hodin ročně). V té době dlouhodobě chybělo v ZZS JmK přes 30 lékařů, aktualizace zákoníku práce znamenala propad o dalších 16. Bez odpovídajícího opatření by nebylo možné zajistit dostupnost lékařské zdravotnické záchranné služby rovnoměrně na území celého kraje.

Vedení organizace není známý žádný příklad, kdy by mělo toto koncepční opatření negativní dopad na pacienta. Všechny změny v rozmístění výjezdových základen a skupin v Jihomoravském kraji podléhají schválení Zastupitelstva Jihomoravského kraje a vycházejí z analýz vývoje v předmětné oblasti.

Odborové organizace, které nyní vyhlásily stávkovou pohotovost, v minulosti nikdy nekonkretizovaly své problémy a požadavky. Jimi uvedené důvody k vyhlášení stávky dosud nebyly podloženy žádnými relevantními argumenty.

Odbory nečekaly ani na výsledky probíhajících jednání a kroky a účelově zásobují media nepravdivými informacemi. Zároveň zastrašují ty zaměstnance organizace, kteří jsou jiného názoru a vedení podporují. Dokládá to informace na internetových stránkách odborové organizace, viz odkaz na http://www.zoozzsjmk.cz/styled-26/index.cz“.

Vedení ZZS JmK prohlašuje, že ZZS JmK funguje bez jakéhokoli omezení v souladu se zřizovací listinou a příslušnými zákonnými normami a nedochází k ohrožení poskytování přednemocniční neodkladné péče v Jihomoravském kraji.

 

 

PF 2016

27.12.2015

Statistika 2013

01.01.2014

statistika úrazů o letních prázdninách 2013

04.09.2013

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů