OPZ Kooperativa

Organizační struktura

Organizační struktura vychází z Organizačního řádu ZZS JmK, který je pravidelně aktualizován s ohledem na efektivní řízení organizace.
V čele ZZS JmK je ředitel, jmenovaný Radou Jihomoravského kraje, jíž odpovídá za veškerou činnost organizace. Je statutárním orgánem, oprávněným jednat jménem ZZS JmK ve všech věcech s výjimkou omezení stanovených ve zřizovací listině.
Celá organizace je členěna do úseků:
  • Úsek ředitele
  • Úsek zdravotní péče
  • Úsek ekonomický
  • Úsek provozně – technický
  • úsek krizové připravenosti a vzdělávání

Úsek ředitele

zajišťuje agendy přímo spojené s výkonem funkce statutárního orgánu organizace, zejména agendu sekretariátu ředitele, podatelny, spisovny a archívu, agendu interního auditu a kontroly.

Úsek zdravotní péče

organizuje, usměrňuje a zajišťuje poskytování přednemocniční neodkladné péče silami a prostředky zdravotnické záchranné služby a vzdělávání. Zahrnuje: – krajské operační středisko – územní oddělení zdravotnické záchranné služby Brno, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. V územních odděleních ZZS jsou dislokovaná výjezdová stanoviště sil a prostředků rychlé lékařské pomoci, rychlé zdravotnické pomoci a letecké záchranné služby.
V čele úseku zdravotní péče stojí náměstek ředitele pro zdravotní péči.
Jsou mu přímo podřízeni vedoucí lékař KOS, vedoucí lékaři územních oddělení ZZS a hlavní sestra.
Náměstek pro zdravotní péči odpovídá řediteli zejména za plnění úkolů organizace v oblasti zdravotní péče a za její odbornou, etickou a jinou úroveň. Organizuje vzdělávání zdravotnických pracovníků a krizové plánování. Odpovídá za připravenost zdravotnických pracovníků ke zvládání mimořádných událostí spojených s hromadným výskytem postižení zdraví.

Úsek ekonomický

Zajišťuje zejména agendu finanční účtárny, mzdové účtárny, agendu evidence majetku a odbytu výkonů a agendu personální.
V čele úseku ekonomického stojí ekonomický náměstek. Jsou mu přímo pořízeni vedoucí oddělení personálního a mzdového, vedoucí účetní a ostatní referenti, zajišťující odborné agendy úseku. Ekonomický náměstek metodicky vede a usměrňuje administrativně -ekonomické referenty územních oddělení ZZS. Ekonomický náměstek odpovídá řediteli zejména za plnění úkolů organizace v oblasti financí a financování, plánu a rozpočtu, ekonomických analýz, finančního a mzdového účetnictví, evidence majetku, vyúčtování výkonů zdravotnickým pojišťovnám a jiným plátcům, výkaznictví a statistiky a v oblasti personální.

Úsek provozně - technický

Zahrnuje informačně-komunikační oddělení (IKO), provoz a správu budov včetně investiční činnosti, úklid, ostrahu a zabezpečení objektů, zásobování a nezdravotnickou dopravu.
V čele úseku provozně - technického stojí provozně - technický náměstek. Jsou mu přímo podřízeni vedoucí IKO, provozní referent - správce budov, vedoucí dopravy, referent zásobování a provozně - techničtí referenti územních oddělení.
Provozně - technický náměstek odpovídá řediteli zejména za plnění úkolů organizace v oblasti správy a údržby budov včetně nové výstavby a generálních oprav, v oblasti pořizování dlouhodobého majetku, údržby vozidel, zásobování nezdravotnickým materiálem a v oblasti údržby a rozvoje elektronických komunikačních systémů.

Úsek krizové připravenosti a vzdělávání

Zajišťuje připravenost organizace na krizové stavy a mimořádné události, organizuje cvičení, včetně společných cvičení složek IZS, organizuje a zajišťuje vzdělávání zaměstnanců. Spolupracuje s útvarem krizové připravenosti KrÚ JmK a krizovými útvary ostatních složek IZS a dalších spolupracujících osob.
V čele úseku stojí náměstek krizové připravenosti a vzdělávání. Jsou mu přímo podřízeni vedoucí vedoucí krozové připravenosti a vedoucí vzdělávání.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů