OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

VZ v Bohunicích navštívila delegace z Litvy

26.10.2016

Ve čtvrtek 20.10.2016 navštívila ZZS JmK delegace z Litvy. 16tičlenná skupina složená převáženě z lékařů a zdravotníků se zúčastnila krátké přednášky o fungování ZZS v podmínkách JmK a poté si prošla VZ v Bohunicích, navštívila dispečink a prohlédla si zázemí i sanitní vozy. Delegace se zajímala zejména o fungování lékařské posádky v potkávacím systému „rendez – vous“, systém vzdělávání lékařů v oblasti urgentní medicíny v ČR, míru podpory ZZS ze strany státu a krajů a také o podmínky přijímání zdravotnických záchranářů a lékařů.

Operátorka Dagmar Kellnerová získala ocenění AZZS ČR

21.10.2016

Cena Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR za rok 2016

U příležitosti XXIII. Dostálových dnů urgentní medicíny proběhlo předávání cen AZZS ČR.

Jedná se o ocenění udělené pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na základě nominace jednotlivých členů AZZS ČR jako výraz poděkování a úcty k vynikajícímu výkonu jejich práce. Cena AZZS ČR je udělována od roku 2014 a mezi oceněnými jsou nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři a řidiči, ale i pracovníci, kteří se významně podílejí na chodu organizací z administrativních pozic.

V rámci letošního III. ročníku se Asociace zdravotnických záchranných služeb rozhodla ocenit celkem 18 nominovaných: Bc. Kateřinu Zvonařovou; Jaroslavu Makovskou; Evu Chlivényiovou; Dagmar Kellnerovou; Janu Prokůpkovou; Michala Georgieva, Dis.; Petra Matějíčku, Dis.; MUDr. Pavla Zusku; Pavla Belfína; MUDr. Jiřího Krejčího; Pavla Kohoutka; Ing. Přemysla Kubalu; Bohdana Jančatu; MUDr. Igora Paara; Mariana Smolíka, Dis.; MUDr. Petra Novotného; Jiřího Ludvíka, Dis. a Roberta Tomku. Ocenění převzali od MUDr. Marka Slabého, prezidenta AZZS ČR a MUDr. Jany Šeblové, předsedkyně ČSL JEP - Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Dagmar Kellnerová byla oceněna za dlouhodobou vynikající práci při zajištění ZZS na území Jihomoravského kraje v oblasti operačního řízení. V ZZS JMK pracuje od r. 1997 – tedy celých 19 let, a to po celou dobu jako operátorka operačního střediska, nejprve v ÚSZZS Brno a od roku 2006 na Krajském zdravotnickém operačním středisku ZZS JMK. Svoji mnohaletou zkušenost využívá jak v pozici calltakera, tak při řízení výjezdových skupin při poskytování ZZS. V posledních letech zastává pozici hlavní směnové vedoucí. Po celou dobu působení na operačním středisku zvládá svoji práci bezchybně, zároveň byla vůdčí osobností při postupných přechodech na elektronické systémy a nové informační technologie. Působí i jako zkušená lektorka v rámci celokrajského vzdělávání zdravotnických zaměstnanců ZZS JMK. Vždy byla a je pro mladší kolegy vzorem a oporou, neboť projevuje potřebnou rozhodnost, která je pro práci operátora KZOS velmi významná. V kolektivu operátorů ale i dalších zaměstnanců organizace byla vždy oblíbená nejen pro svůj specifický humor a optimismus, ale zejména pro ochotu a vstřícnost při řešení jakýchkoliv provozních i osobních problémů. Paní Dagmar Kellnerová je respektovanou kolegyní nejen v rámci naší organizace, ale také ze strany vedoucích pracovníků pro operační řízení PČR a HZS, se kterými v rámci mnoha projektů každodenně spolupracujeme.

Další "superzáchranáře" má od září ZZS JmK

18.10.2016

Na konci září skládali v Brně studenti specializačního studia oboru Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu atestační zkoušku. Byli mezi nimi i naši kolegové. Víc v článku jednoho z čerstvých "superzáchranářů" Mgr.Vladimíra Jaruška, který naleznete ZDE

Slavnostní převzetí nové budovy výjezdové základny Znojmo

29.09.2016

Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. ve Znojmě

Slavnostní převzetí nové budovy výjezdové základny Znojmo dne 29.9.2016 ve 14:00

Stavba tohoto objektu je nejen zásadním přínosem pro organizaci, ale především pro obyvatelstvo v regionu. Územní oddělení Znojmo zasahuje na spádovém území o rozloze 1.590 km2 s necelými 115 tisíci obyvateli. Výjezdové týmy vyjíždí ze základen ve Znojmě, Hrušovanech nad Jevišovkou a Šumné.

V současné době působí zdravotnická záchranná služba ve Znojmě v již dávno nevyhovujících  podmínkách výjezdové základny, situované v prostorách „staré“ znojemské nemocnice.  Nová základna tak výrazně změní pracovní podmínky zdravotnickým záchranářům na Znojemsku, a to i s výhledem do budoucnosti. Sdílení společného prostoru s PČR i HZS významně přispěje ke vzájemné součinnosti, k sounáležitosti a sebepoznání zaměstnanců všech tří složek IZS.

Poloha nové výjezdové základny

Pro  výjezdové skupiny ZZS JMK, p. o., stejně jak i policisty ČR i příslušníky HZS, bude výhoda ve výjezdech na komunikaci Pražská, která je hlavní znojemskou komunikací a umožnuje složkám IZS zasahovat nejen v samotném městě, ale rovněž v celém spádovém území. Tuto výhodu ještě umocní osazení výjezdu výstražným světelným zařízením s přerušovaným světlem rudé barvy, což umožní přednostní výjezd vozidlům všech tří složek v případě zásahu.

Historie výstavby nové výjezdové základny ve Znojmě

Vedení ZZS JMK, p. o. byl již v roce 2009 stanoven vedením Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem úkol přesunout tuto výjezdovou základnu do nových prostor, které by vyhovovaly současným požadavkům na poskytování přednemocniční neodkladné péče na Znojemsku a umožnily i rozvoj do budoucna. Jako možné řešení se jevily prostory v areálu Nemocnice Znojmo, p. o. po jejich uvolnění. V roce 2014 navrhl ředitel Krajského ředitelství Policie ČR plk. Ing. Leoš Tržil, po dohodě s ředitelem Hasičského záchranného sboru JMK plk. Ing. Jiřím Pelikánem, využít pro vybudování nové základny ZZS JMK, p. o. ve Znojmě nevyužívané pozemky v areálu znojemského sídla Policie ČR v těsné návaznosti pozemků, kde chce v nejbližší budoucnosti vybudovat svoji základnu HZS. Se záměrem postavit novou VZ ve Znojmě právě v areálu Policie ČR  souhlasilo i nejužší vedení kraje, které rozhodlo o financování projektové přípravy a souvisejících prací tak, aby bylo možné ještě v roce 2016 stavbu zahájit. Samotná stavba objektu byla zahájena v únoru 2016, již v říjnu 2016 se posádky znojemských zdravotnických záchranářů stěhují do prostor nové výjezdové základny.

Možnosti nové výjezdové základny

Nová budova je dimenzována nejen jako výjezdová základna, ale bude v ní zázemí pro aktivity v rámci celého územního oddělení Znojmo. V současné době zajišťuje PNP ve Znpjmě 1 posádka s lékařem v denní i noční směně, 2 týmy RZP v denní a 1 tým RZP v noční směně. Do budoucna je směrováno k ideálnímu stavu personálního zajištění, a to na 1x posádka RLP v denní i noční směně, 3x RZP v denní směně, 2x RZP v noční směně.

Financování

Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje je financována převážně z prostředků Jihomoravského kraje a prostředků organizace. Celkové náklady na výstavbu jsou vyčísleny dle smluv a objednávek na 62.683 tis. Kč.

Parametry nové budovy

Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená s plochou střechou, s převýšenou částí hlavního schodiště a technického zázemí. Výrazným znakem domu je objem jednací a školící místnosti, která je umístěna ve 2. NP nad hlavním vstupem, v části předstupující před hmotu 1. NP. Toto řešení bude tvořit budoucí nároží ulic Pražská a Jugoslávská.

Architektonický jazyk je s ohledem k racionalitě stavby jednoduchý a funkční, bez zbytečných extravagancí. Jednoduchá forma je volena jako odraz racionální náplně a funkce objektu, kdy před tvarovou rozmanitostí řešení je kladen důraz spíše na kvalitu použitých materiálů a řemeslné zpracováni detailu tak, aby stavba byla nadčasová i co do svojí provozní nenáročnosti. Vstup do budovy je ze severovýchodní strany, v místě předstupující nárožní hmoty jednací místnosti.

1. Nadzemní podlaží:

Nejnižší podlaží je na úrovni stavebního pozemku. Do tohoto podlaží jsou situována pohotovostní stání zásahových a záložních vozidel, na něž bezprostředně navazují sklady výjezdové základny a sklad kyslíku v lahvích. Na stanovišti je umístěno 6 zásahových vozidel. Je zde i prostor pro vozík na zdravotnický materiál pro případ mimořádné události. Garáž je vybavena umyvadlem a dřezem.

Pro očistu a dezinfekci vozidel po zásahu je určen dezinfekční box, vybavený pro čištění interiéru vozu, nosítek, vakuových matrací a pro odsávání a čištění vakuové pumpy ve vozidle. Na dezinfekční box navazuje sklad infekčního materiálu a sklad kontaminovaného prádla. V bezprostřední vazbě na schodiště je umístěna místnost pro výzvu, kde je umístěn výjezdový počítač s tiskárnou, místnost slouží rovněž pro přezouvání posádek. Pro umístění obuvi slouží vyhřívané, vzduchotechnikou větrané botníky. Z této místnosti je přístupná pohotovostní sprcha a hygienické zařízení, sklad čistého prádla a posilovna.

Na garáže zásahových vozidel z protilehlé strany navazuje box pro sanitaci vozidel, na který navazuje sklad kontaminovaného prádla a infekčního odpadu, které mají samostatné zásobovací vstupy, z exteriéru rozvodna NN, sklad kyslíku. K jihozápadnímu průčelí přiléhá přístřešek pro nádoby na komunální odpad a pro umístnění náhradního zdroje. Zázemí sanitních vozidel, přístupné z prostoru garáže, tvoří sklad zdravotnického materiálu a léčiv, denní sklad zdravotnického materiálu, sklad výjezdové základny a sklad náhradních pneumatik na discích pro sanitní vozidla.

2. Nadzemní podlaží:

Ve druhém nadzemním podlaží jsou situovány pobytové místnosti posádek a denní místnosti, které jsou umístěny při severovýchodním průčelí objektu, orientované směrem do areálu. Při jihozápadním průčelí jsou umístěny šatny a další zázemí posádek. Sociální zázemí je dimenzováno dle nejpočetnější směny. Dále je zde umístěno pracoviště provozního technika a datové centrum. U severozápadní fasády objektu je umístěna jednací místnost a školící prostor pro nácvik. Tyto místnosti budou sloužit pro školení zdravotníků.

3. Nadzemní podlaží:

Třetí nadzemní podlaží tvoří převýšená část hlavního schodiště, technická místnost vzduchotechniky, technická místnost ústředního vytápění (dva plynové kotle a ohřev TUV) a spisovna. Dále je zde možnost vstupu na střechu, která je v části upravena jako pochozí relaxační plocha.

Důležité termíny při přípravách stavby Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje ve Znojmě:

Zahájení kroků k převodu pozemků z ČR (Policie JMK) na JMK                                   3.10.2014

Zahájení jednání na MF ČR o bezúplatném převodu pozemků na JMK                               19.1.2015

První investiční záměr ke schválení na JMK                                                                   29.1.2015

Vypracování dokumentace bouracích prací stávajících garáží                                           9.2.2015

Vydání územního rozhodnutí                                                                                                          30.7.2015

Zpracování projektové dokumentace a rozhodnutí o umístění stavby                               3.8.2015

Uzavření smlouvy o převodu pozemků z ČR na JMK

a následný zápis do Katastru nemovitostí                                                                   26.8.2015

Vydání stavebního povolení na stavbu budova ZZS JMK–ÚO Znojmo                       11.12.2015

Ukončení VZ na dodavatele stavby a podpis smlouvy o dílo – IMOS a.s.                           4.2.2016

Zahájení stavebních prací                                                                                           11.2.2016

Plánované dokončení stavby                                                                                       31.8.2016

Skutečné dokončení stavby                                                                                         14.9.2016

Vydání kolaudačního souhlasu                                                                                                        27.9.2016

Zahájení činnosti výjezdových skupin na nové základně                                               1.11.2016

Na realizaci stavby se podíleli tito dodavatelé:

-       projektová dokumentace, příprava stavby a autorský dozor – ATELIER 2002, s.r.o. Brno

-       výstavba objektu – IMOS Brno, a.s.

-       technický dozor investora – Ing. Leoš Kratochvíl, Strhaře-Žleby

-       koordinátor BOZP – Miroslav Kuchválek, Lošov

-       vybavení inventářem – Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměříce

aplikace Záchranka - vítěz ankety

15.06.2016

Aplikace Záchranka byla vyhlášena jako nejlepší v kategorii "Aplikace pro lepší svět" vrámci ankety Mobilní aplikace roku 2016. Také byla vyhodnocena jako nejpřístupnější aplikace pro nevidomé.

http://www.aplikaceroku.cz/2016/

výstava ZZS - Znojmo

07.06.2016

Dne 7.6.2016 zahajila ZZS JMK na Znojemsku výstavu o činnosti jednotné ZZS v podmínkách Jihomoravského kraje. Výstava byla zpřístupná v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Pro veřejnost zde byla až do 14. 6. 2016.

„You Dream We Run“ – „Běžíme pro Tvůj sen“ 2016

04.06.2016

Zdravotnická záchranná služba JmK postavila také svůj tým. Ve dnech 10. -11.6.2016 poběží zaměstnanci ZZS JmK v Blansku 24hod. štafetu „You Dream We Run“ – „Běžíme pro Tvůj sen“. Výtěžek je určen pro splnění snu dítěti či člověku sociálně nebo zdravotně indisponovanému.

výstava ZZS JMK - Boskovice

18.05.2016

Dne 18.5.2016 zahajuje ZZS JMK na Boskovicku výstavu o činnosti jednotné ZZS v podmínkách Jihomoravského kraje. Výstava bude přístupná v nemocnici Boskovice. Pro veřejnost zde bude až do 29. 5. 2016.

výstava ZZS - Břeclav

14.04.2016

Dne 14.4.2016 zahajuje ZZS JMK na Břeclavsku výstavu o činnosti jednotné ZZS v podmínkách Jihomoravského kraje. Výstava bude přístupná v Nemocnici Břeclav, budova D, přízemí (u Urgentního příjmu). Pro veřejnost zde bude až do 19. 4. 2016.

otevření nové budovy ZZS -Brno

30.03.2016

ZZS JMK slavnostně otevírá  novou budovu v Brně – Ponavě, Dělostřelecká 610/19. Slavnostní akt proběhne za účasti hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a dalších významných hostů dne 31.března 2016 v 11:00 hodin

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů