OPZ Kooperativa

Základní informace

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje je příspěvková organizace (ZZS JmK, p.o.) zřizovaná Jihomoravským krajem.
ZZS JmK, p.o. poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči na celém území Jiomoravského kraje o rozloze 7.195 kilometrů čtverečních s počtem 1,2 milionů obyvatel osobám při postižení zdraví, které
 1. bezprostředně ohrožují život postiženého,
 2. mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
 3. způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,
 4. působí náhlé utrpení a nesnesitelnou bolest,
 5. působí změny chování a jednání postiženého, ohrožující jeho samého nebo jeho okolí.
Hlavní sídlo organizace je umístěno v Brně-Bohunicích na ulici Kamenice 1d a zaměstnává více než 500 zaměstnanců. ZZS JmK je členěna na 6 územních oddělení (Brno, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo) s 23 výjezdovými stanovišti.
Hlavní činností ZZS JmK je poskytování přednomocniční neodkladné péče (PNP) v nepřetržitém provozu 24 hodin/365 dní v roce prostřednictvím výjezdových skupin:
Rychlá lékařská pomoc (RLP) – její posádku vždy tvoří lékař a zdravotnický záchranář(i). Tyto posádky vyjíždějí ke stavům bezprostředního ohrožení života, k těžkým úrazům a závažným dopravním nehodám, v případech hrozícího selhání základních životních funkcí a výrazného zhoršení zdravotního stavu postiženého.
RLP je organizována dvěma způsoby:
 • 3 členný tým (lékař, záchranář, řidič) používají speciální sanitní vozidlo (RLP)
 • 2 členný tým (lékař, záchranář) v setkávacím systému „rendez – vous“ využívající zejména speciálně upravené osobní vozidlo (RV). Systém RV umožňuje efektivnější využití lékaře a je používán převážně v aglomeracích s velkou hustotou obyvatelstva nebo v situacích, kdy je potřeba zajistit rychlejší mobilní prostředek (dostupnost, průjezdnost, souběh výzev apod.).
Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) - její posádku tvoří kvalifikovaný zdravotnický záchranář (diplomovaný specialista záchranář nebo zdravotní sestra specializovaná pro stavy akutního ohrožení života) a řidič záchranář. Tyto posádky vyjíždějí ke stavům, kdy došlo k úrazu či zhoršení zdravotního stavu postiženého, ale stav přímo neohrožuje jeho život. Posádka na místě poskytne vysoce odbornou neodkladnou péči a transportuje postiženého do zdravotnického zařízení.
Letecká záchranná služba (LZS) - její posádku vždy tvoří lékař, zdravotnický záchranář a pilot. Pro svou činnost využívá speciálně upravený dopravní prostředek - vrtulník. Tým LZS vzlétá:
 • primárně k pacientům v bezprostředním ohrožení života (viz RLP), při předpokladu dlouhé nebo těžké časové či terénní dostupnosti místa události pozemními posádkami
 • sekundárně při nutnosti zajištění rychlého a šetrného transportu pacienta.
Další činnost ZZS JmK, p.o.:
 • kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a určení nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče,
 • poskytování nebo zajištění přednemocniční neodkladné péče na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, při dopravě postiženého a při jeho předání ve zdravotnickém zařízení odborně způsobilém k poskytování zdravotní péče,
 • doprava raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční neodkladné péče mezi zdravotnickými zařízeními,
 • doprava související s plněním úkolů transplantačního programu,
 • rychlá přeprava odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických zařízení, která jimi nedisponují,
 • doprava transfuzních přípravků při bezprostředním ohrožení života
 • doprava raněných a nemocných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do České republiky,
 • přednemocniční neodkladná péče při likvidaci následků hromadného postižení zdraví,
 • součinnost se všemi složkami integrovaného záchranného systému v kraji,
 • plnění úkolů v souvislosti s přípravou zdravotnictví na řešení mimořádných situací a obrany státu. V rámci integrovaného záchranného systému plnění činnosti krizového útvaru v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,
 • zajištění odborné praxe studentů středních zdravotnických škol a studentů z lékařských fakult, zajištění výuky v oboru urgentní medicíny, medicíny katastrof a zdravotnického záchranářství,
 • zajištění letecké záchranné služby,
 • podle pokynů zřizovatele plnění dalších úkolů na úseku akutní přednemocniční zdravotní péče.
Doplňková činnost: - zajištění přednemocniční péče v rámci zdravotnických asistencí při pořádání veřejných, kulturních a sportovních akcí.
ZZS JmK má (k 31.7.2014) 584 stálých zaměstnanců. Z toho 92 lékařů, 255 záchranářů, 196 řidičů-záchranářů a 41 nezdravotnických a THP pracovníků.
PNP zajišťuje v nepřetržitém provozu 24 hodin/365 dní v roce. ZZS je řízena jednotným krajským operačním střediskem. To denně zpracovává v průměru 534 tísňových výzev a z nich je průměrně 176 realizováno.
Ve službě je v celém kraji v denní době 42 týmů ZZS, v noci pak 33 týmů. PNP je poskytována v systému rychlé lékařské pomoci (RLP), „rendez-vous“ (RV), rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a letecké záchranné služby (LZS).
Posádka ZZS dostává tísňovou výzvu pomocí počítače a v co nejkratší době (1 až 2 minuty) musí vyjet na výjezd. Síť výjezdových stanovišť je organizována tak, aby byla zabezpečena dostupnost přednemocniční neodkladné péče do 20 minut od přijetí tísňové výzvy (kromě situací hodných zvláštního zřetele).
Spektrum zásahů je široké. Od nemocí srdce, cévních mozkových příhod, přes onemocnění dětí, akutní gynekologicko – porodnické stavy až po vážné úrazy. ZZS JmK úzce spolupracuje s lůžkovými zdravotnickými zařízeními v kraji včetně specializovaných pracovišť v Brně.
Mezi nejzávažnější onemocnění, které často řešíme ve spolupráci s klinikami v Brně je akutní infarkt myokardu. Vozidla RLP jsou vybavena defibrilátory Lifepak 12 s možností pořízení 12-ti svodového ekg a datového přenosu ekg křivky přímo na koronární jednotku. Cílem je správná diagnostika a co nejrychlejší transport pacienta na specializované pracoviště, kde lze provést tzv. angioplastiku (PCI).
Mezi další diagnózy, při kterých úzce spolupracujeme se specializovanými pracovišti jsou vážné úrazy. Na území JmK je druhá nejhustší síť silnic a dálnic v republice a tudíž vysoké riziko vážných poranění vznikajících při dopravních nehodách. Pacienty s polytraumaty z dopravních nehod, ale i jiné vážné úrazy se snažíme směřovat do traumacentra v Brně.
Název organizace: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Zřizovatel: Jihomoravský kraj
IČ: 00 34 62 92
Zapsána v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245
Číslo účtu: 117 203 514 / 0600
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Telefon: 545 113 101
Fax: 545 113 104
E-mail: info[a]zzsjmk.cz

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů