OPZ Kooperativa

Základní informace

Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) je centrem, které nepřetržitě řídí činnost všech výjezdových týmů zdravotnické záchranné služby působících na území Jihomoravského kraje.

Vedoucí lékař KZOS

MUDr. Hana Ondrová
Krajské zdravotnické operační středisko při své činnosti především:
 • přijímá a vyhodnocuje tísňové výzvy k zásahu při náhle vzniklém ohrožení života nebo závažném zhoršení zdravotního stavu a předává je k realizaci výjezdovým týmům ZZS včetně letecké záchranné služby, a to i v podmínkách hromadného výskytu postižení zdraví,
 • zajišťuje další komunikaci v telefonních, radiových a datových sítích včetně komunikace s výjezdovými týmy při jejich navigaci v terénu a s nemocnicemi při avizování nadcházejícího příjezdu transportovaného pacienta,
 • organizuje a zajišťuje sekundární (mezinemocniční) popř. repatriační převozy pacientů, u nichž je i během převozu třeba intenzivní nebo resuscitační péče,
 • soustřeďuje informace o volných lůžkách na odděleních neodkladné péče,
 • zajišťuje rychlou přepravu odebraných orgánů určených k transplantaci, popř. potencionálních příjemců těchto orgánů, nelze-li takovou přepravu zajistit stejně rychle jiným způsobem,
 • zajišťuje rychlou přepravu odborníků, popř. léčivého přípravku, krve nebo jejího derivátu, biologického materiálu či zdravotnického prostředku v situaci, kdy příslušné zdravotnické zařízení potřebným odborníkem či materiálem, nezbytným k zahájení nebo pokračování neodkladné péče, momentálně nedisponuje,
 • v případě potřeby spolupracuje s operačními středisky ZZS jiných krajů,
 • ve své činnosti kooperuje i s dalšími složkami integrovaného záchranného systému – IZS (hasiči, policie, armáda aj.), jakož i s lékařskou službou první pomoci a dopravní zdravotnickou službou,
 • ve vhodných případech poskytuje rady a návod k provedení laické neodkladné resuscitace či jiného způsobu první pomoci - TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace), TAPP (telefonicky asistovaná první pomoc).
Řízení z jednoho centra, krajského zdravotnického operačního střediska, umožňuje v provozu zdravotnické záchranné služby zejména:
 • vyslat k zásahu nejbližší výjezdový prostředek, a to v případě potřeby i bez ohledu na spádová území jednotlivých výjezdových stanovišť a tím zkrátit dojezdové časy, především v oblastech při hranicích jednotlivých územních oddělení,
 • racionalizovat organizaci transportu pacientů do center specializované péče tak, aby byla minimalizována doba, po kterou je v důsledku takového transportu „odkryto“ spádové území příslušného výjezdového stanoviště,
 • řídit operativněji zásah při hromadném postižení zdraví v důsledku mimořádných událostí (rychlá organizace příjezdu „posil“ – dalších výjezdových prostředků ZZS včetně vrtulníku na místo neštěstí).
Hlavní výhodou (a současně základním předpokladem) provozu krajského zdravotnického operačního střediska je soustředění zkušených a vzdělaných operátorek a operátorů. V dnešní době ke své práci nutně potřebují kvalitní softwarové vybavení (například interní informačně - dokumentační systém, mapová databáze a navigační systém), jakož i kvalitní spojovací systémy (především radiový systém Matra/Pegas, GPS, interní [mobilní] telefonní síť a datové spojení), které krajské operační středisko standardně používá a tím zajišťuje vysoce profesionální systém řízení všech výjezdových složek záchranné služby.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů