Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
17.6.2021

Ocenění AZZS pro Siegfrieda Weinerta, záchranáře „bourajícího“ hranice

Siegfried Weinert, manažer speciálních projektů společnosti NOTRUF Niederösterreich, byl od samého začátku a stále je vůdčí osobností v přípravě přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče mezi Dolním Rakouskem a Jihomoravským krajem. Má naprosto zásadní podíl na přípravě dvoustranné dohody, která byla prakticky beze změn převzata i k uzavření čtyřstranné dohody mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko, Jihomoravským krajem, Jihočeským krajem a Krajem Vysočina. Siegfried Weinert je vždy ochoten diskutovat problematiku vzájemné spolupráce a jejích konkrétních podmínek tak, aby tato spolupráce odpovídala mezistátní rámcové smlouvě a na druhé straně i konkrétním podmínkám poskytovatelů zdravotnické záchranné služby v obou zemích. Zcela jistě má podíl i na prosazení aplikace Záchranka v podmínkách Dolního Rakouska. Je vynikajícím odborníkem v oboru záchranářství, proto mu toto ocenění právem náleží. „Dnes již skvěle fungující přeshraniční spolupráce není jen moje zásluha, je to výsledek úsilí celého týmu, který mám kolem sebe. Proto děkuji svým kolegům. A pokud jde o naše české partnery, musím říct, že pracovní vztah přerostl v přátelství a za to jsem rád,“ říká Siegfried Weinert.

Každý rok uděluje Asociace zdravotnických záchranných služeb ocenění určené osobám nebo organizacím, které zásadní měrou přispěly k rozvoji přednemocniční neodkladné péče. Za naši organizaci jsme pro rok 2020 navrhli ocenit našeho kolegu a přítele z Dolního Rakouska Siegfrieda Weinerta, muže, který je onou pověstnou osobou za oponou projektu přeshraniční spolupráce a člověkem, díky jehož invenci, zápalu a neústupnosti dnes pro vozy záchranných služeb hranice mezi Českem a Rakouskem de facto neexistuje. Toto ocenění bylo dosud vždy předáváno v rámci odborného kongresu v Mikulově, který se však loni i letos kvůli epidemiologickým opatřením konal pouze online formou. Tato skutečnost nám však dala možnost požádat naši ředitelku Hanu Albrechtovou a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, aby osobně při příležitosti slavnostního otevření výjezdové základny v Šumné na Znojemsku společně předali toto významné ocenění. Blahopřejeme!

A perlička na závěr: Siegfried Weinert má celou řadu koníčků, jedním z nich je sbírání modelů vozidel záchranných služeb. Společně se svou ženou, paní Susanne Ottendorfer jsou současnými držiteli světového rekordu s největší sbírkou modelů, čítající nyní více než 17 800 exponátů. (MB)

Auszeichnung der Assoziation der medizinischen Rettungsdienste der Tschechischen Republik (AZZS ČR) für Siegfried Weinert - den die Grenzen „durchbrechenden“ Notfallsanitäter

 

Siegfried Weinert, Manager von Sonderprojekten bei NOTRUF Niederösterreich, war von Anfang an und ist immer noch die führende Persönlichkeit der Vorbereitungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der präklinischen Akutversorgung zwischen Niederösterreich und Südmähren. Es hat einen absolut grundsätzlichen Anteil an der Vorbereitung eines bilateralen Abkommens, das praktisch unverändert zum Abschluss eines Vier-Parteien-Abkommens zwischen Niederösterreich, Südmähren, Südböhmen und Vysočina übernommen wurde. Siegfried Weinert ist immer bereit, die Problematik der gegenseitigen Zusammenarbeit und ihre konkreten Bedingungen zu diskutieren, damit diese Zusammenarbeit dem zwischenstaatlichen Rahmenabkommen einerseits und den spezifischen Bedingungen der Rettungsdienstanbieter in beiden Ländern andererseits entspricht. Ganz gewiss hat er auch einen Anteil an der Durchsetzung der Notruf-App „Rettung“ in Niederösterreich. Er ist ein ausgezeichneter Experte auf dem Gebiet des Rettungswesens, daher verdient er diese Auszeichnung zu Recht. „Die heute bereits sehr gute funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist nicht nur mein Verdienst, sondern das Ergebnis der Bemühungen aller Beteiligten um mich herum. Deshalb danke ich meinen Kollegen. Und zu unseren tschechischen Partnern muss ich sagen, dass aus einem Arbeitsverhältnis eine Freundschaft geworden ist und ich freue mich darüber“, sagt Siegfried Weinert.

 

Die Assoziation der medizinischen Rettungsdienste verleiht jedes Jahr einen Preis an Personen oder Organisationen, die einen grundsätzlichen Beitrag zur Entwicklung der präklinischen Akutversorgung geleistet haben. Für unsere Organisation haben wir für das Jahr 2020 vorgeschlagen, unseren Kollegen und Freund aus Niederösterreich Siegfried Weinert auszuzeichnen, einen Mann, der die sprichwörtliche Person hinter den Kulissen des grenzüberschreitenden Kooperationsprojekts und ein Mensch ist, dank dessen Invention, Enthusiasmus und Unnachgiebigkeit es heute de facto keine Grenze für Rettungsdienstfahrzeuge zwischen Tschechien und Österreich gibt. Diese Auszeichnung wurde bis jetzt stets an einem Fachkongress in Mikulov verliehen, der allerdings letztes sowie dieses Jahr aufgrund epidemiologischer Maßnahmen nur online stattfand. Diese Tatsache bot uns jedoch die Möglichkeit, unsere Direktorin Hana Albrechtová und den Hauptmann Südmährens Jan Grolich zu ersuchen, diese bedeutende Auszeichnung anlässlich der feierlichen Eröffnung der Rettungsstelle in Šumná in der Znaimer Region gemeinsam persönlich zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch!

 

Und etwas Hochinteressantes zum Schluss: Siegfried Weinert hat eine ganze Reihe von Hobbys, darunter auch das Sammeln von Rettungsautomodellen. Gemeinsam mit seiner Gattin, Frau Susanne Ottendorfer, sind sie aktuelle Weltrekordhalter mit der größten Sammlung an Modellen, die derzeit mehr als 17.800 Exponate zählt. 

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader