Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Pověřenec GDPR

Kontakt:

Mgr. Markéta Machálková
e-mail: poverenec@zzsjmk.cz

Informace poskytované subjektu údajů o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

2016/679

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR)

Vážení,

tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů pacientů/klientů, vč. zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu),

správcem těchto údajů.

Tato informace se netýká zpracování osobních údajů pro jiné účely a jiných subjektů osobních údajů.

 

1. Kontaktní údaje správce:
Zdravotní záchranná služba, Jihomoravského kraje, p.o. , se sídlem Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292 (dále jen „Správce“),

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Markéta Machálková, pověřenec pro ochranu osobních údajů, email: poverenec@zzsjmk.cz

 

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:
Účely zpracování:

 • poskytování zdravotních služeb
 • vytěžování hovorů na linku 155
 • zákonná povinnost poskytování informací (zdravotní pojišťovny, zdravotní registry apod.)
 • zabezpečení majetku správce - provozování kamerového systému
 • poskytování služeb na základě smlouvy
 • bezpečnost pacienta

Právní základ zpracování:

 • splnění právní povinnosti
 • oprávněné zájmy a obhajoba právních nároků ZZS JmK, p.o.
 • souhlas subjektu údajů
 • splnění smlouvy se subjektem údajů
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu
 • splnění úkolu ve veřejném zájmu
 • veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví
 • vědecký výzkum, statistické účely

 

4. Doba uložení osobních údajů:
Doba nezbytně nutná pro naplnění příslušných účelů zpracování, nevyplývá-li z příslušného právního předpisu nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu doba delší.

 

5. Máte následující práva týkající se ochrany osobních údajů:

Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu;

Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo

b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Právo na výmaz osobních údajů, a to mimo jiné tehdy, jestliže již netrvá povinnost jejich zpracování upravená právním předpisem nebo se neuplatní další výjimky upravené právními předpisy;

Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují:

právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.

 

6. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:

a) v místě svého obvyklého bydliště,

b) místě výkonu zaměstnání nebo

c) místě, kde došlo k údajnému porušení

 

7. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost

je poskytnout, stejně jako správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader