Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Projekty

logo projektu

Pořízení sanitních vozidel RLP a přístrojového vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016294 | Termín realizace: 22. 7. 2022 – 28. 6. 2023

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu, z výzvy č. 97 s názvem „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“, prioritní osy PO 6: REACT-EU, specifického cíle SC 6.1 REACT-EU.

Projekt spočívá v zajištění akceschopnosti a zvýšení připravenosti pro poskytování přednemocniční neodkladné péče občanům a návštěvníkům České republiky na území Jihomoravského kraje prostřednictvím obnovy značně opotřebených sanitních vozidel na hranici své technické životnosti, pořízení vozidla pro pacienty s vysoce nakažlivou nemocí a bariatrické pacienty a pořízení monitorů životních funkcí.

V rámci projektu došlo k pořízení:

  • 20 ks sanitních vozů rychlé lékařské pomoci (RLP) pro zajištění rychlé a kvalitní přednemocniční neodkladné péče občanům a návštěvníkům České republiky, resp. Jihomoravského kraje. Ty nahradí nejvíce opotřebované a vysloužilé vozy staré až 15 let s průměrným nájezdem cca 350 tisíc km, které reálně ohrožují akceschopnost ZZS JmK, zejména v případě mimořádných a krizových událostí (souběh vícero zásahů, záchranářské akce velkého rozsahu, pandemické situace atp.).
  • 1 vozu pro pacienty s vysoce nakažlivou nemocí a bariatrické pacienty (tzv. vozidlo pro biohazard tým), které doplní jediné stávající vozidlo toho typu pro celý region jižní Moravy. Toto vozidlo zajistí adekvátní odolnost a připravenost ZZS JmK v případě krizových a mimořádných událostí typu pandemie COVID 19.
  • 15 ks monitorů životních funkcí, které umožní konzultaci posádek rychlé zdravotnické pomoci (RZP) s lékařem ZZS, při které bude mít lékař náhled na data z monitoru zasahující posádky v reálném čase. Toto povede ke zrychlení a zkvalitnění poskytované péče v souladu s aktuálním trendem ZZS ve vyspělých zemích. Zároveň tento systém připravuje ZZS JmK na variantu nedostatku lékařů pro poskytnutí přednemocniční péče a nutnost poskytovat obdobný či větší rozsah péče jako nyní i s menším počtem lékařů.

Realizace projektu významně přispěla ke zvýšení kvality poskytované přednemocniční neodkladné péče na území celého Jihomoravské kraje. Zvýšila připravenost ZZS JmK pro rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženého mimořádnou událostí (typ pandemie COVID 19, hromadné nehody na dálniční síti atp.).
Vozidla a zdravotnické přístroje slouží na všech 24 výjezdových základnách podle aktuální potřeby, vozidlo pro pacienty s vysoce nakažlivou nemocí a bariatrické pacienty je umístěno na základě v Brně.

Projekt byl úspěšně realizován, za což patří velké poděkování všem zaměstnancům podílejícím se na jeho realizaci a také všem dodavatelským firmám.

logo projektu

Kybernetická bezpečnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006960 | Termín realizace: 1.11.2017 - 16.3.2020

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu, z výzvy č. 10 s názvem „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“, prioritní osy PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Primárním cílem projektu je realizace technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) pro zabezpečení IS provozovaných příjemcem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace v rámci výkonu veřejné správy v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP), kterou Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace vykonává na území Jihomoravského kraje.

Konkrétně se jedná o zvýšení kybernetické bezpečnosti pro následující IS (dle výzvy ostatní IS):

  1. Informační systém zdravotnického operačního střediska ZZS JMK – jedná se o primární IS sloužící pro hlavní činnost ZZS JMK, tj. poskytování PNP na území Jihomoravského kraje.
  2. Elektronická pošta – jedná se o hlavní informační systém (IS) ZZS JMK zajišťující komunikaci mezi zaměstnanci ZZS JMK a podporu výkonu jejich činností.

Cílem je realizace následujících technických bezpečnostních opatření pro zabezpečení IS ZZS JMK (písmena odpovídají ZKB):

b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí

c) nástroj pro ověřování identity uživatelů

h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí

i) aplikační bezpečnost

Zabezpečením uvedených informačních a komunikačních systémů bude zajištěna kontinuita jejich provozu i v případě projevů kybernetických bezpečnostních událostí, tj. zamezení kybernetickým bezpečnostním incidentům, a tím bude zajištěno poskytování služeb veřejné správy ze strany zaměstnanců ZZS JMK s využitím těchto IS.

Zvýšením kybernetické bezpečnosti v případě projevů kybernetických bezpečnostních událostí a zamezení kybernetickým bezpečnostním incidentům jak v době míru, tak v případě mimořádných událostí a krizových situací bude výrazně sníženo riziko omezení provozuschopnosti IS ZZS JMK vyplývajících z projevů kybernetických rizik (kybernetických bezpečnostních událostí).

Zvýšením bezpečnosti bude dosaženo nejen garantované provozování uvedených IS, ale bude zajištěna vyšší ochrana zpracovávaných osobních údajů v souladu s legislativou ČR a EU. Opatření v rámci projektu a souvisejících aktivitách budou sloužit i pro implementaci opatření v návaznosti na Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Sekundárním cílem (prostředkem pro dosažení primárního cíle) je dodávka nových (moderních) technologií nebo modernizace stávajících vybraných technologií ZZS JMK a jejich využití pro provoz IS ZZS JMK min. po dobu životnosti těchto technologií.

Dodávky v rámci projektu byly dokončeny v roce 2020, od předání dodávek jsou dodané technologie a technická bezpečnostní opatření v provozu, čímž byly splněny cíle projektu.

Projekt je ve fázi udržitelnosti.

logo projektu

Složky IZS zachraňují životy s AED
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002954 | Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Cílem projektu bylo zefektivnění spolupráce složek IZS při záchraně lidských životů při využití AED formou inovativního systému vzdělávání v oblasti poskytování první pomoci s největším důrazem na provádění resuscitace (používání AED). Principem nového systému vzdělávání složek IZS je existence vyškolených zachránců ze složek IZS v oblasti poskytování první pomoci a resuscitace pod odborným vedením týmu ZZS a vybavených AED, kteří dál budou školit své zaměstnance. Dále to bylo zajištění odborné garance vzdělávání složek IZS v oblasti poskytování první pomoci ze strany ZZS JmK, zefektivnění spolupráce a návaznosti poskytované péče mezi základními složkami IZS. V rámci projektu byly vybaveny služebny HZS a PČR pomůckami pro školení a praktický nácvik KPR (kardiopulmonální resuscitace) s AED a byl nastaven způsob zpětného vyhodnocení resuscitací a monitorace přežití pacientů s ohledem na poskytnutou péči.

Projekt přispěl ke zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče a v mnoha případech ke zkrácení doby hospitalizace a zmenšení následků při zástavě oběhu.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

logo projektu

Společná platforma operačních středisek IZS
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002955 | Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Cílem projektu bylo vytvoření společné vzdělávací platformy pro operační střediska složek IZS a zefektivnění jejich spolupráce. Každá složka má svoji specifickou činnost, ale v mnoha výzvách se při realizaci setkávají. Jednou ze zásadních otázek je poskytnutí rady první pomoci volajícímu po telefonu - vyžaduje teoretické znalosti, pro kvalitní a erudovanou odpověď je nutná i praktická znalost. Základní minimum znalostí z činnosti i jiné složky je nutné a přínosné pro všechny operátory základních složek IZS. Byl vytvořen společný vzdělávací a informační portál složek IZS - místo pro sdílení info operátorů, prostor pro peery pro rychlou konzultaci. Dále byl vytvořen e-learning, 50 simulačních videí a vzdělávací film. Na portále jsou uveřejňovány odborné články, novinky zaměřeny na všechny složky IZS, zajímavé kazuistiky, odborné tematické poradny. Všichni operátoři absolvovali 8 hodinový kurz - úvodní a udržovací - zaměřený na všechny odbornosti v oblasti operačního řízení a příjmu tísňové výzvy. Součástí byl také nezbytně nutný nácvik praktických dovednosti v oblasti poskytování první pomoci tak, aby si operátor vyzkoušel situaci i na druhé straně, než je zvyklý. Dále operátoři absolvovali interaktivní workshopy - rozbor jednotlivých kazuistik a konkrétních případů zaměřených na problematické a komplikované případy.

Projekt přispěl ke zkvalitnění práce dispečerů v rámci základních složek IZS.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

logo projektu

Kurz přednemocniční péče ZZS JmK
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0009 | Termín realizace: 1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

Projekt byl realizován ve spolupráci ZZS JmK a partnera - Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Projekt byl zaměřen na rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof v JMK. Vycházel z dlouhodobých zkušeností žadatele a partnera s cílovou skupinou a z analýzy zájmu o vytvářené kurzy, jež byla zpracována před zahájením přípravy projektu. Kurzy vytvořené v rámci projektu jsou určeny účastníkům dalšího vzdělávání z řad zdravotníků i nezdravotníků v JmK (zaměstnanců nemocnic, záchranných služeb, škol, úřadů, apod.), kteří díky jejich absolvování posílí svou uplatnitelnost na trhu práce a zvýší svou konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo vytvoření 12 kurzů, včetně e-learningové podpory a učebních textů pro účastníky. Kurzy byly pilotně realizovány, oponovány odborníky v oboru a následně akreditovány. 

V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 12 kurzů:

Řešení zdravotních následků mimořádné události v přednemocniční neodkladné péči 

Řešení zdravotních následků mimořádné události v časné nem. neodkladné péči

Řešení mimořádné události s převahou zdrav. problematiky a součinnost při zásahu IZS

Řešení urgent. stavů v PNP pro lékaře a NLZP jiných oborů

Řešení urgent. stavů v PNP včetně nácviku dovedností a technik pro lékaře ZZS a UP

Úloha NLZP při řešení urgent. stavů v PNP a na urgentním příjmu

Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých, dětí a novorozenců

Řešení urgent. stavů v terénu včetně neodkladné resuscitace

Laická první pomoc při závažných postiženích zdraví včetně zákl. neodkl. resuscitace

Sebeobrana pro zdrav. personál - zvládání konfliktních situací

Komunikační dovednosti v anglickém jazyce v přednemocniční neodkladné péči

Ergonomické zásady v prevenci pracovních úrazů

Kurzy číslo 1 - 9 vytvořili odborníci ZZS JmK a kurzy č. 10 - 12 odborníci z Fakulty sporotvních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Více informací zde >>>>

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader