Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Projekty

logo projektu

Složky IZS zachraňují životy s AED
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002954 | Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Cílem projektu bylo zefektivnění spolupráce složek IZS při záchraně lidských životů při využití AED formou inovativního systému vzdělávání v oblasti poskytování první pomoci s největším důrazem na provádění resuscitace (používání AED). Principem nového systému vzdělávání složek IZS je existence vyškolených zachránců ze složek IZS v oblasti poskytování první pomoci a resuscitace pod odborným vedením týmu ZZS a vybavených AED, kteří dál budou školit své zaměstnance. Dále to bylo zajištění odborné garance vzdělávání složek IZS v oblasti poskytování první pomoci ze strany ZZS JmK, zefektivnění spolupráce a návaznosti poskytované péče mezi základními složkami IZS. V rámci projektu byly vybaveny služebny HZS a PČR pomůckami pro školení a praktický nácvik KPR (kardiopulmonální resuscitace) s AED a byl nastaven způsob zpětného vyhodnocení resuscitací a monitorace přežití pacientů s ohledem na poskytnutou péči.

Projekt přispěl ke zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče a v mnoha případech ke zkrácení doby hospitalizace a zmenšení následků při zástavě oběhu.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

logo projektu

Společná platforma operačních středisek IZS
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002955 | Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Cílem projektu bylo vytvoření společné vzdělávací platformy pro operační střediska složek IZS a zefektivnění jejich spolupráce. Každá složka má svoji specifickou činnost, ale v mnoha výzvách se při realizaci setkávají. Jednou ze zásadních otázek je poskytnutí rady první pomoci volajícímu po telefonu - vyžaduje teoretické znalosti, pro kvalitní a erudovanou odpověď je nutná i praktická znalost. Základní minimum znalostí z činnosti i jiné složky je nutné a přínosné pro všechny operátory základních složek IZS. Byl vytvořen společný vzdělávací a informační portál složek IZS - místo pro sdílení info operátorů, prostor pro peery pro rychlou konzultaci. Dále byl vytvořen e-learning, 50 simulačních videí a vzdělávací film. Na portále jsou uveřejňovány odborné články, novinky zaměřeny na všechny složky IZS, zajímavé kazuistiky, odborné tematické poradny. Všichni operátoři absolvovali 8 hodinový kurz - úvodní a udržovací - zaměřený na všechny odbornosti v oblasti operačního řízení a příjmu tísňové výzvy. Součástí byl také nezbytně nutný nácvik praktických dovednosti v oblasti poskytování první pomoci tak, aby si operátor vyzkoušel situaci i na druhé straně, než je zvyklý. Dále operátoři absolvovali interaktivní workshopy - rozbor jednotlivých kazuistik a konkrétních případů zaměřených na problematické a komplikované případy.

Projekt přispěl ke zkvalitnění práce dispečerů v rámci základních složek IZS.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

logo projektu

Kurz přednemocniční péče ZZS JmK
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0009 | Termín realizace: 1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

Projekt byl realizován ve spolupráci ZZS JmK a partnera - Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Projekt byl zaměřen na rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof v JMK. Vycházel z dlouhodobých zkušeností žadatele a partnera s cílovou skupinou a z analýzy zájmu o vytvářené kurzy, jež byla zpracována před zahájením přípravy projektu. Kurzy vytvořené v rámci projektu jsou určeny účastníkům dalšího vzdělávání z řad zdravotníků i nezdravotníků v JmK (zaměstnanců nemocnic, záchranných služeb, škol, úřadů, apod.), kteří díky jejich absolvování posílí svou uplatnitelnost na trhu práce a zvýší svou konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo vytvoření 12 kurzů, včetně e-learningové podpory a učebních textů pro účastníky. Kurzy byly pilotně realizovány, oponovány odborníky v oboru a následně akreditovány. 

V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 12 kurzů:

Řešení zdravotních následků mimořádné události v přednemocniční neodkladné péči 

Řešení zdravotních následků mimořádné události v časné nem. neodkladné péči

Řešení mimořádné události s převahou zdrav. problematiky a součinnost při zásahu IZS

Řešení urgent. stavů v PNP pro lékaře a NLZP jiných oborů

Řešení urgent. stavů v PNP včetně nácviku dovedností a technik pro lékaře ZZS a UP

Úloha NLZP při řešení urgent. stavů v PNP a na urgentním příjmu

Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých, dětí a novorozenců

Řešení urgent. stavů v terénu včetně neodkladné resuscitace

Laická první pomoc při závažných postiženích zdraví včetně zákl. neodkl. resuscitace

Sebeobrana pro zdrav. personál - zvládání konfliktních situací

Komunikační dovednosti v anglickém jazyce v přednemocniční neodkladné péči

Ergonomické zásady v prevenci pracovních úrazů

Kurzy číslo 1 - 9 vytvořili odborníci ZZS JmK a kurzy č. 10 - 12 odborníci z Fakulty sporotvních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Více informací zde >>>>

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader