Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Identifikační údaje

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně pod zn. Pr 1245
IČ: 00346292, DIČ: CZ00346292, plátci DPH bez nároku na odpočet

2. Důvod a způsob založení

Předmět a hlavní účel činnosti organizace:

2.1 Poskytuje zdravotnickou záchrannou službu dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zejména přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.

2.2 Organizuje ve spádovém území Jihomoravského kraje některé specializované činnosti, zejména sekundární výkony, dopravu nemocných a raněných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do České republiky a plní úkoly složky integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3 Poskytuje zdravotní zajištění při sportovních a kulturních akcích.

2.4 Školí veřejnost o první pomoci a základech resuscitace.

Zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

3. Organizační struktura
Organizační schéma 

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Zdravotnická záchranná služba jihomoravského kraje, příspěvková organizace.
Kamenice 798/1d, Brno
PSČ: 625 00

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

4.3. Úřední hodiny sekretariátu
7:00 - 15:30 hod (v pracovních dnech)

4.4. Telefonní čísla
sekretariát: +420 545 113 101

4.5. Čísla faxu
+420 545 113 104

4.6. Adresa internetové stránky
oficiální: http://www.zzsjmk.cz

4.7. Adresa e-podatelny
podatelna: podatelna@zzsjmk.cz
identifikátor datové schránky: rv5mvri 

4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:

 • MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 117203514/0600
 • Komerční banka, a.s., číslo účtu 7231020297/0100

6. IČ
00346292

7. DIČ
CZ00346292, plátci DPH bez nároku na odpočet

8. Dokumenty

 • plán pokrytí
 • rozpočet

9. Žádosti o informace
sekretariát: +420 545 113 101
e-mail: sekretariat@zzsjmk.cz 

10. Příjem žádostí a dalších podání
sekretariát: +420 545 113 101
e-mail: sekretariat@zzsjmk.cz 

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání, a to podáním u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

Způsob pro podání odvolání - každý pracovní den – na podatelně ZZS JmK
písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) s možností využití formuláře na adresu sídla ZZS Jmk
 • prostřednictvím datové schránky,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@zzsjmk.cz.

O odvolání proti rozhodnutí ZZS Jmk, rozhoduje Jihomoravský kraj, pokud ZZS JmK nerozhodne sama v autoremeduře.

Povinný subjekt předkládá odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání, pokud nerozhodne v této lhůtě sám v autoremeduře. Výše uvedený odvolací orgán rozhoduje o odvolání do 15 dnů od jeho předložení povinným subjektem (tuto lhůtu nelze prodloužit).

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 1. Jak volat ZZS
 2. Jak resuscitovat,
 3. Informační leták,
 4. Po odjezdu sanitky

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. (právní předpisy jsou uváděny v čísle původního znění, aplikovány jsou vždy ve znění pozdějších předpisů).

 • Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách
 • Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 • Vyhláška č. č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • Vyhláška č. 185/2019 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
 • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 • Zákon č. 48/ 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 280/2009, daňový řád

14.2 Vydané právní předpisy
Postup při vyřizování stížností a podání

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv 

16.2 Výhradní licence 

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zřizované organizace
ZZS JmK nezřizuje žádné organizace

18. Zprávy o činnosti

 

 

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader