Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Stáže

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vzhledem k vývoji situace šíření koronaviru SARS CoV-2 a dlouhodobě odkládaným oprávněným požadavkům školských a vzdělávacích zařízení na obnovení stáží, ale také s ohledem na zajištění akceschopnosti pracoviště KZOS, které je prvkem kritické infrastruktury, rozhodlo vedení ZZS JmK o poskytování stáží na ZZS JmK a to za níže uvedených omezení, podmínek a pravidel.

Omezení pro provádění stáží:

 • stáže lze umožnit v případech požadavků ke splnění studijních nebo profesních povinností (povinné stážování) a to ve výjezdových skupinách; na pracovišti KZOS se stáže neumožňují, požadavky stáží na KZOS ze strany studentů a frekventantů smluvních školských a vzdělávacích zařízení budou řešeny náhradní formou ve spolupráci těchto zařízení a Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JmK,
 • stáže nadále nebudou poskytovány u požadavků na nepovinné stážování bez dopadů na studium nebo profesní pozici (např. požadavky ke zvýšení profesní způsobilosti apod.)

Dodatečné podmínky pro stážování:

 • nadále je podmínkou provedení stáže vybavení stážistů vlastními OOP na ochranu před koronavirem a to:
  • ve výjezdových skupinách v minimálním rozsahu:  5 ks rouška chirurgická, 4 ks respirátor FFP2, 1 ks ochranné brýle nebo štít, 1 ks jednorázový overal nebo plášť, 30 ks (15 párů) ochranné nitrilové rukavice
 • písemné čestné prohlášení stážujícího o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Pravidla pro zajištění stáží:

 • stážující musí mít v průběhu směny stáže při kontaktu s pracovníky výjezdové základny, ale i při kontaktu s jinými pracovníky ZZS JmK nasazenu vlastní chirurgickou roušku,
 • před začátkem směny bude plnění podmínky vlastních OOP kontrolováno, pokud podmínka nebude splněna, stáž nebude v dané směně poskytnuta,
 • stážující jsou povinni v průběhu výjezdu použít vlastní OOP podle pokynů vedoucího výjezdové skupiny,
 • vedoucí výjezdové skupiny zajistí v průběhu výjezdu k pacientovi předem známému jako Covid-19 pozitivní, v Covid-19 karanténě nebo k pacientům suspektním na Covid-19, že nedojde ke kontaktu s pacientem (včetně transportu), zajistí (vydá pokyny) k odpovídající ochraně stážisty s využitím jeho vlastních OOP, případně rozhodne, že se stážující takového výjezdu nezúčastní.

K projednání požadavku stáže na ZZS JmK, který odpovídá této informaci, využijte níže dostupný rezervační systém, bližší informace si případně vyžádejte emailem na adrese staze@zzsjmk.cz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ZZS JmK umožňuje absolvovat odbornou stáž/praxi

 • studentům zdravotnických škol v rámci splnění praktické části výuky (povinně absolvované praxe podle akreditovaných vzdělávacích programů),
 • lékařům v rámci před atestační přípravy lékařů,
 • zaměstnancům zdravotnických zařízení v rámci splnění povinné praxe specializačního vzdělávání,
 • frekventantům kurzu řidiče sanitních vozidel v akreditovaných vzdělávacích zařízeních v rámci výukového programu kurzu,
 • příslušníkům složek IZS v rámci uzavřených dohod o spolupráci nebo společných vzdělávacích projektů.

Přednostně se stáže umožňují studentům zdravotnických škol, zaměstnancům zdravotnických zařízení a frekventantům akreditovaných vzdělávacích zařízení, které mají se ZZS JmK uzavřenou dohodu.

Stáže se provádí ve dvanáctihodinových směnách. Stáže jsou službou zpoplatněnou podle platného ceníku ZZS JmK (pokud není smluvně ujednáno jinak).

 

Podmínkou pro absolvování stáže na ZZS JmK, p.o. je platné očkování proti hepatitidě A + B, které si přineste na úvodní proškolení. Bez potvrzení očkování není možné proškolení absolvovat.

Pokud chcete žádat o absolvování odborné stáže na ZZS JmK a splňujete výše uvedené podmínky, postupujte následovně:

 • přihlaste se na úvodní projednání Vašeho požadavku s pracovníkem oddělení vzdělávání a krizové připravenosti (Ing. Roman Valouch) a s využitím rezervačního systému (vstup výběrem termínu),
 • dostavte se ve vámi rezervovaném termínu do budovy ZZS JmK, Kamenice 798/1d, Brno, oddělení vzdělávání a krizové připravenosti, na klávesnici domácího telefonu u vstupu volte kl. 912.
 • na jednání si s sebou vezměte občanský průkaz (případně jiný doklad totožnosti), příslušníci složek IZS také služební průkaz, libovolný doklad k doložení studia, zaměstnání nebo kurzu a doklad o splnění podmínky očkování.

Schůzka se sjednává výhradně na této stránce výběrem z nabízených volných termínů (zobrazí se po kliknutí na pole s termínem) .

Na této schůzce bude provedeno proškolení bezpečnosti práce na pracovišti, obdržíte zde smlouvu, pokyny a veškeré informace potřebné k vykonání stáže.

V případě zájmu je také možnost bezplatného zapůjčení pracovního výjezdového oděvu, tento lze zapůjčit nejdříve týden před první stáží.

x
loader