Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Stáže

AKTUÁLNÍ INFORMACE

V souvislosti s vydáním vládních nařízení ke dni 5.1.2022 (č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) k zabránění šíření onemocnění Covid-19 s povinností zaměstnavatelů  od 17.1.2022 zajistit provádění antigenního testování svých zaměstnanců byla upravena pravidla pro poskytování stáží na ZZS JMK.

Od 17.1.2022 (včetně) musí osoba stážující na ZZS JMK před každou směnou stáže doložit plnění podmínek stanovených ve výše uvedeném vládním nařízení:

 • potvrzením od svého zaměstnavatele nebo od školského zařízení, které odbornou praxi/stáž na ZZS JMK požaduje, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle výše uvedeného vládního nařízení,
 • případně potvrzením o podstoupení RTPCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 v posledních 72 hodinách s negativním výsledkem
 • nebo potvrzením o podstoupení rychlého antigenního testu na přítomnost viru SARS CoV2 v posledních 24 hodinách s negativním výsledkem, vystaveným zdravotnickým pracovníkem.

Pro realizaci stáží od 17.1.2022 je tedy nutné, aby stážující přinesl/a na každou směnu stáže některé z výše uvedených potvrzení. V případě nejasností žádejte bližší informace na adrese staze@zzsjmk.cz

V současné době ZZS JmK umožňuje absolvovat odbornou stáž/praxi 

 • studentům zdravotnických škol v rámci splnění praktické části výuky (povinně absolvované praxe podle akreditovaných vzdělávacích programů),
 • lékařům v rámci před atestační přípravy lékařů,
 • zaměstnancům zdravotnických zařízení v rámci splnění povinné praxe specializačního vzdělávání,
 • frekventantům kurzu řidiče sanitních vozidel v akreditovaných vzdělávacích zařízeních v rámci výukového programu kurzu,
 • příslušníkům složek IZS v rámci uzavřených dohod o spolupráci nebo společných vzdělávacích projektů.

Přednostně se stáže umožňují studentům zdravotnických škol, zaměstnancům zdravotnických zařízení a frekventantům akreditovaných vzdělávacích zařízení, které mají se ZZS JmK uzavřenou dohodu.

Stáže se provádí ve výjezdových skupinách ve dvanáctihodinových směnách. Na pracovišti KZOS se aktuálně stáže neposkytuji. Stáže jsou službou zpoplatněnou podle platného ceníku ZZS JmK (pokud není smluvně ujednáno jinak).

Podmínky pro poskytnutí stáže jsou:

 • platné očkování proti hepatitidě A + B (pro stáže ve výjezdových skupinách),
 • očkování proti Covid-19 doložené certifikátem, od jehož ukončení uplynulo min.14 dní  nebo prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19 a uplynutí doby nařízené izolace, kdy od prvního pozitivního testu přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • úhrada poplatku za stáž předem (pokud není smluvně sjednáno jinak),
 • vybavení vlastními OOP na ochranu před koronavirem pro stáže ve výjezdových skupinách v min. rozsahu 4 ks respirátor FPP2, 1 ks ochranné brýle nebo štít, 4 ks jednorázový overal nebo plášť, 30 ks (15 párů) ochranných nitrilových rukavic,
 • vybavení vlastními OOP na ochranu před koronavirem pro stáže na pracovišti KZOS v min. rozsahu 2 ks respirátor FPP2 - na pracovišti KZOS se aktuálně stáže neposkytují,
 • čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a neexistenci rizikového kontaktu s Covid + osobou v období 10 dní před každou směnou stáže (formulář žadatel obdrží na ZZS JmK).

Pokud chcete žádat o absolvování odborné stáže na ZZS JmK a splňujete výše uvedené podmínky, postupujte následovně:

 • přihlaste se na úvodní projednání Vašeho požadavku s odpovědným pracovníkem ZZS JmK (Ing. Roman Valouch) s využitím rezervačního systému (systém je přístupný na této stránce, vstup výběrem termínu),
 • dostavte se ve vámi rezervovaném termínu do budovy ZZS JmK, Kamenice 798/1d, Brno, na klávesnici domovního telefonu u vstupu volte kl. 912,
 • na jednání si s sebou vezměte občanský průkaz (případně jiný doklad totožnosti), příslušníci složek IZS také služební průkaz, libovolný doklad k doložení studia, zaměstnání nebo kurzu a doklad o splnění podmínky očkování.

 

Schůzka se sjednává výhradně na této stránce výběrem z nabízených volných termínů (zobrazí se po kliknutí na pole s termínem) .

Na této schůzce Vám budou poskytnuty veškeré informace potřebné k vykonání stáže, bude provedeno proškolení bezpečnosti práce na pracovišti a zpracovány nezbytné písemné dokumenty ke stáži (žádost, dohoda, záznamy o proškolení, čestné prohlášení).

Pro vstup a pohyb osob v objektech ZZS JmK jsou stanovena následující pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest:

 • povinnost používat při vstupu a pobytu ve vnitřních prostorech budov, sanitních vozech, na veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek vždy bez výdechového ventilu (např. FFP2, KN 95), který brání šíření kapének. Povinnost podle tohoto odstavce se nevztahuje na osoby, které se nacházejí na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby a na dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, za dodržení podmínky rozestupu osob min 2 metry.

Bližší informace lze případně vyžádat emailem na adrese staze@zzsjmk.cz.

x
loader