Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Stáže

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vzhledem k příznivému vývoji epidemické situace rozhodlo vedení ZZS JmK o zmírnění dosud přijatých omezení a podmínek pro poskytování stáží na ZZS JmK.

Nadále je v platnosti omezení pro provádění stáží, podle kterého lze stáže umožnit pouze:

 • v případě oprávněných požadavků ke splnění studijních nebo profesních povinností – povinné a podmíněné stážování,
 • ve výjezdových skupinách (na pracovišti KZOS se stáže neumožňují),
 • žadatelům, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZd, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (dokládá se lékařským potvrzením nebo protokolem o provedení testu) ,
 • žadatelům, kteří  mají potvrzení (certifikát) o ukončeném očkování a od jehož ukončení uplynulo minimálně 14 dní (dokládá se certifikátem o očkování),

a nově s platností od 1.5.2021 také

 • žadatelům, kteří před nástupem do směny stáže podstoupí antigenní testování formou samotestu s negativním výsledkem, který není starší 4 dnů (96 hodin), a kteří nemají příznaky onemocnění COVID- 19 (dokládá se písemným čestným prohlášením, formulář ke stažení zde),

Dodatečné podmínky pro stážování :

 • povinné vybavení stážistů ve výjezdových skupinách vlastními OOP na ochranu před koronavirem (5 ks roušky chirurgické, 4 ks respirátoru FPP2, 1 ks ochranné brýle nebo štít, 1 ks jednorázový overal nebo plášť, 30 ks = 15 párů ochranných nitrilových rukavic),
 • čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (formulář žadatel obdrží na úvodním projednání požadavku stáže).

Pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest:

 • povinnost používat při pohybu a pobytu ve vnitřních prostorech ZZS, sanitních vozech, na veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek vždy bez výdechového ventilu (např. FFP2, KN 95, zdravotnická obličejová maska a pod.), který brání šíření kapének. Povinnost podle tohoto odstavce se nevztahuje na osoby v době výkonu práce nebo jiné činnosti, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby a na dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, za dodržení podmínky rozestupu osob min 2 metry.

Žadatelé postupují podle níže uvedených instrukcí. Bližší informace lze vyžádat emailem na adrese staze@zzsjmk.cz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

V době mimo výše uvedená opatření umožňuje ZZS JmK absolvovat odbornou stáž/praxi

 • studentům zdravotnických škol v rámci splnění praktické části výuky (povinně absolvované praxe podle akreditovaných vzdělávacích programů),
 • lékařům v rámci před atestační přípravy lékařů,
 • zaměstnancům zdravotnických zařízení v rámci splnění povinné praxe specializačního vzdělávání,
 • frekventantům kurzu řidiče sanitních vozidel v akreditovaných vzdělávacích zařízeních v rámci výukového programu kurzu,
 • příslušníkům složek IZS v rámci uzavřených dohod o spolupráci nebo společných vzdělávacích projektů.

Přednostně se stáže umožňují studentům zdravotnických škol, zaměstnancům zdravotnických zařízení a frekventantům akreditovaných vzdělávacích zařízení, které mají se ZZS JmK uzavřenou dohodu.

Stáže se provádí ve dvanáctihodinových směnách. Stáže jsou službou zpoplatněnou podle platného ceníku ZZS JmK (pokud není smluvně ujednáno jinak).

 

Podmínkou pro absolvování stáže na ZZS JmK, p.o. je platné očkování proti hepatitidě A + B, které si přineste na úvodní proškolení. Bez potvrzení očkování není možné proškolení absolvovat.

Pokud chcete žádat o absolvování odborné stáže na ZZS JmK a splňujete výše uvedené podmínky, postupujte následovně:

 • přihlaste se na úvodní projednání Vašeho požadavku s pracovníkem oddělení vzdělávání a krizové připravenosti (Ing. Roman Valouch) s využitím rezervačního systému (vstup výběrem termínu),
 • dostavte se ve vámi rezervovaném termínu do budovy ZZS JmK, Kamenice 798/1d, Brno, oddělení vzdělávání a krizové připravenosti, na klávesnici domácího telefonu u vstupu volte kl. 912.
 • na jednání si s sebou vezměte občanský průkaz (případně jiný doklad totožnosti), příslušníci složek IZS také služební průkaz, libovolný doklad k doložení studia, zaměstnání nebo kurzu a doklad o splnění podmínky očkování.

Schůzka se sjednává výhradně na této stránce výběrem z nabízených volných termínů (zobrazí se po kliknutí na pole s termínem) .

Na této schůzce bude provedeno proškolení bezpečnosti práce na pracovišti, obdržíte zde smlouvu, pokyny a veškeré informace potřebné k vykonání stáže.

V případě zájmu je také možnost bezplatného zapůjčení pracovního výjezdového oděvu, tento lze zapůjčit nejdříve týden před první stáží.

x
loader