Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Vaše názory

logo zzsjmk

Zaslání podnětu

Podání učiněné prostřednictvím tohoto formuláře není stížností ve smyslu ustanovení § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a prošetření tohoto podnětu slouží ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. S ohledem na povinnost mlčenlivosti poskytovatele zdravotních služeb vyplývající z ustanovení § 51 zákona o zdravotních službách vztahující se na všechny skutečnosti, o nichž se tento poskytovatel dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, nelze informovat o výsledku tohoto šetření.

Případné stížnosti ve výše uvedeném smyslu mohou podávat pouze pacienti a dále oprávněné osoby dle citovaného zákona. Stížnosti lze podávat písemně nebo elektronicky, a musí z nich být zřejmá identifikace pacienta, resp. stěžovatele, včetně jeho jména, příjmení, adresy a data narození, a musí být opatřeny vlastnoručním nebo zaručeným elektronickým podpisem stěžovatele.  

* V souvislosti s prošetřováním zaslaného podnětu dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení a povinnosti uloženou § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

1. Správce a zpracovatel osobních údajů je Zdravotní záchranná služba, Jihomoravského kraje, p.o. , se sídlem Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292 ( dále jen „správce“)

  • adresu
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • datum narození

2. Jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem prošetřováním zaslaného podnětu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti poverenec@zzsjmk.cz.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro vyřízení těchto žádostí prosím kontaktujte pověřence ochrany osobních údajů na adrese poverenec@zzsjmk.cz.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader